Урок 2.

Тема: Національна економіка.(Національне господарство) Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР).

Обладнання: підручники, атласи, політична карта світу.

Опорні та базові поняття: економічна географія, національна економіка, економічний розвиток, валовий внутрішній продукт, індекс людського розвитку

 

Пригадайте:

Які види господарської діяльності людей вам відомі?

З якою метою люди здійснюють господарську діяльність?

 

Ми часто використовуємо поняття «економіка» або «господарство». А чи знаєте ви, що воно означає?

Подивіться навколо себе. Ваш одяг, ваша їжа, школа, місто чи село — це продукт діяльності певних підприємств та організацій, які щось виготовили, побудували, привезли. Та й послуги, що надає вам школа, навчаючи вас, також є господарськими. Відпочиваючи, або лікуючись, ви також користуєтесь послугами різних підрозділів господарства. Усі підприємства, які є в межах країни, прямо або опосередковано пов’язані між собою та утворюють національну економіку.

Від того, як працює цей складний механізм, залежить рівень еко­номічного розвитку країни й наше з вами життя.

 

  1. 1. Національна економіка

Національна економікаце історично складена система всіх видів господарської діяльності в межах певної країни.

Національна економіка країни є цілісним організмом, що складається з різних підприємств, галузей і територіальних комплексів.

Ознаки національної економіки

Найменшою ланкою національної економіки є

підприємство — самостійна господарська одиниця, що спеціалізується на виготовленні певної продукції — товарів або послуг. Підприємства поєднуються в галузі.

Галузь господарства — це сукупність підприємств чи закладів, які виробляють якісно однорідну продукцію чи надають однотипні послуги. Підприємства кожної галузі займаються певним видом економічної діяльності.

 

  1. Економічний розвиток

Економічний розвиток — це зміни національної економіки, що забезпечують зростання добробуту та доходів населення; поліпшення якості життя, підвищення ступеня задоволеності головних потреб усіх членів суспільства.

Кожна країна має певні умови для свого економічного розвитку, які станов­лять її економічний потенціал: природні та трудові ресурси, матеріальні, духовні і культурні цінності.

Рівень розвитку національної економіки визначає її положення у світовій економічній системі.

 

  1. 3. Показники економічного розвитку країни

Для визначення ступеня розвитку національної економіки використовують спеціальні показники:

 

  • Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сукупна ринкова вартість кінцевих товарів та послуг підприємств, вироблених за рік на території країни.

Під час обчислення ВВП враховують економічну результативність всіх підприємств на території країни — як національних, так і іноземних. Для оцінки економічного розвитку країни обчислюють загальний ВВП та ВВП на душу населення.

Різновидом ВВП є ВНП – Валовий національний продукт — сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств.

  • Структура ВВП — співвідношення між основними секторами господар­ської діяльності в країні, їхній внесок у накопечення ВВП.

У системі національної економіки є галузі, які виробляють товари (виробнича сфера — промисловість, сільське господарство, будівництво) і галузі, що надають послуги (невиробнича сфера — транспорт, зв’язок, торгівля, освіта, фінанси, охорона здоров’я та ін.). Співвідношення зазначених сфер і галузей та їх рівень розвитку визначають й певний економічний розвиток країни.

Існує кілька методик підрахунку ВВП, тому в міжнародній статистиці значення можуть не збігатися, але вони є співставними.

Для того щоб порівняти ВВП різних країн, простежити динаміку ВВП країни протягом якогось періоду, його розраховують у співставних цінах базисного року.

Так, можна обчислити за валютним курсом, а чи завжди він є реальним? В Україні на один долар можна купити 2 л молока, в Росії — 1 л, в Європі й того менше. Таке порівняння називають паритетом купівельної спроможностіназивається формулювання закону єдиної ціни для міжнародних ринків: купівельна спроможність деякої суми на одному ринку повинна бути рівна купівельній спроможності цієї ж суми на ринку іншої країни, якщо перевести дану суму за поточним обмінним курсом в іноземну валюту.

Приклад: В Україні на один долар можна купити 2 л молока, в Росії — 1 л, в Європі й того менше. Таке порівняння називають паритетом купівельної спроможності.

Тому ВВП обчислюють у цінах США (найбільша економіка світу, на ринку якої представлено понад 90 % товарів світу). Тобто кількість виробленого в Україні молока ми помножуємо на його ціну в США і додаємо до вартості іншої продукції. За базисний рік приймають 0-й чи 5-й рік десятиріччя, таким чином, можна зіставляти ВВП, незважаючи на інфляцію, стрибки курсів валют тощо.

Географічний практикум:

На сайті ЦРУ https://www. cia. gov/ оберіть закладку Library/The World Factbook/References/guide to country comparisons. Далі оберіть категорію Economy. Визначте країни-лідери та країни-аутсайдери за показником ВВП за паритетом купівельної спроможності (GDP (Purchasing power parity)); з’ясуйте місце України в рейтингу.

За цим рейтингом Китай та Індія опинилися попереду Німеччини. Чи справді якість життя в цих країнах краща?

Який фактор потрібно врахувати?

Перегляньте рейтинг ВВП з розрахунку на одну особу (GDP — per capita (PPP)). Як змінилася ситуація? На якому місці Україна?

національний дохід (НД) — це чистий прибуток.

Його розраховують як ВНП без відрахувань на зношення основних засобів виробництва.

НД є більш наочним для відображення реального рівня життя громадян країни в певний час. З точки зору країни важливими є амортизаційні відрахування, оскільки вони є фондом для ремонту старих та закупівлі нових знарядь праці, що в майбутньому дадуть прибуток. Тобто ВВП, ВНП — більш показні для країни в цілому.

 

НД відображає середній рівень матеріального життя людини — і мільярдерів, і жебраків.

 

1) Екваторіальна Гвінея усього на два пункти відстає від Японії за рівнем доходів на душу населення (за рахунок нафти та лісоматеріалів), при цьому тривалість життя в першій країні — 64 роки, у другій — 85 років.

2) Білорусь та Ботсвана (за рахунок видобування алмазів) мають приблизно однакові показники за рівнем доходів на душу населення, хоча рівень урбанізації у першій — близько 78 %, у другій — 56 %.

3) Україна та Бутан за рівнем доходів на душу населення йдуть одна за одною, проте в Україні рівень писемності становить майже 100 %, а в Бутані — лише 65 %.

 

3) Індекс людського розвитку (ІЛР) — інтегрований (тобто враховує не один, а декілька значень) показник, що використовується для міждержавного порівняння і вимірювання людського потенціалу досліджуваної території.

ІЛР містить очікувану тривалість життя, рівень грамотності населення, рі­вень життя (за ВНП на одну особу), індекс соціально-економічної нерівності, індекс гендерної нерівності, індекс багатовимірної бідності. За показником ІЛР виділяють 4 групи країн.

 

Географічний практикум:

На сайті Програми розвитку ООН (http://hdr.undp.org/) перейдіть на закладку Publications/Global reports. Перегляньте у «Доповіді про людський розвиток 2019року» дані про показник ІЛР.

Визначте країни-лідери та місце України. Також у доповіді можна побачити тенденцію зміни індексів та інші показники розвитку населення.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Підручник, опрацювати § 2.
  2. Дізнатися, які підприємства працюють у вашому населеному пункті, яку продукцію вони виготовляють. Установити, чи існують зв’язки між даними підприємствами, навести приклади

Географічний практикум виконуємо у зошиті письмого.

Він не оцінюється! Надсилати нічого не треба!!! У подальшому вивченні теми «Економіка» ми будемо використовувати ці статистичні дані.