Доброго дня шановні учні.

У зошитах записуємо наступну тему.

Урок 2

Тема: МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СПІВВІДНОШЕННЯ НА ЗЕМЛІ

МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. МАТЕРИКИ І ЧАСТИНИ СВІТУ.

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПРО МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ

 

.

Географічна номенклатура: Австралія, Антарктида, Африка, Євразія, Південна Америка, Північна Америка, Атлантичний, Індійський, Південний, Північний Льодовитий, Тихий океани.

 

Повторення: Минулого року під час вивчення географії ви склали загальне враження про нашу величезну домівку — планету Земля. Цього року ми зазирнемо до окремих її «кімнат». З’ясуємо особливості «дизайну» кожної з них, особливості функціонування, господарів та багато іншого.

 

Усно: Що означає слово «географія» в перекладі з грецької мови?

Які способи вивчення Землі використовують учені? Якими користувалися ви?

Скільки материків на Землі? Назвіть їх у порядку відкриття європейцями.

Скільки на Землі океанів? Назвіть їх.

Назвіть джерела географічних знань, які застосовують на уроках географії.

Перелічіть науки, що вивчають нашу планету.

З якими методами географічних досліджень ви ознайомилися в 6 класі?

 

 1. Що вивчає географія материків і океанів

Основа курсу — це вивчення кожного материка і кожного океану в певній послідовності за певним типовим планом. Згідно з особливостями географічного положення і характерними рисами природи материки поділяють на групи — тропічних широт, полярний і Північної півкулі.

Вивчення курсу дасть уявлення про:

історію відкриття й дослідження материка чи океану;

географічне положення і його наслідки;

особливості природи — від геологічної будови до органічного світу;

державний поділ території материків та їх населення, особливості окремих держав;    використання людиною природи окремих материків й океанів, наслідки.

План характеристики материка

 1. Географічне положення материка.

1.1. Розташування материка відносно екватора, тропіків (полярних кругів), нульового і 180-го меридіанів.

1.2. В яких кліматичних поясах та природних зонах він розташований.

1.3. Якими океанами і морями омивається. Характер контуру берегів.

1.4. Розташування щодо інших материків.

1.5. Крайні точки материка, координати, протяжність материка в градусах і кілометрах з півночі на південь і із заходу на схід.

1.6. Площа материка і його місце за цім показником серед інших материків.

 1. Історія відкриття, дослідження та засвоєння.
 2. Особливості рельєфу, геологічної будови та корисних копалин материка.
 3. Клімат та чинники, що його утворили. Кліматичні пояси, області та типи клімату материка.
 4. Внутрішні води материка та їх залежність від клімату.
 5. Ґрунтово-рослинний покрив та тваринний світ материка.
 6. Природні комплекси: зони та країни. Охорона природи на материку.
 7. Природні ресурси, населення, господарство. Політична карта материка.
 8. Найбільші держави та їх характеристика.

План характеристики океану

 1. Географічне положення, які материки та їх частини омиває.

1.1. Розташування щодо півкуль, екватора, тропіків, нульового і 180-го меридіанів.

1.2. Які материки омиває.

1.3. З якими океанами і який має зв’язок.

1.4. Розташування в кліматичних поясах.

 1. Площа, місце та зв’язок з іншими океанами.
 2. Особливості рельєфу дна, острови та їх походження.
 3. Переважаючі і найбільші глибини.
 4. Океанічні течії, клімат, солоність води.
 5. Життя в океані.
 6. Використання океану людиною. Транспортні морські шляхи.
 7. Екологічні проблеми океану.

 

Висновок 1. Отже, на уроках географії в 7 класі ви детально розглянете всі материки й океани, дізнаєтеся, хто їх досліджував, у чому полягають особливості їхньої природи та чим вони обумовлені, які народи населяють кожний материк, особливості їхнього життя і побуту, наслідки їхнього втручання в природу.

 

 1. Науки, що вивчають материки й океани

Усі географічні науки вивчають материки й океани — від природничих (геологія, геоморфологія, кліматологія, біогеографія, гідрологія й ін.) до суспільно-економічних (демографія, політична географія, економічна географія й ін.).

 

 

 

 

 

Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів

Поверхня

Землі

Земля в цілому Північна півкуля Південна півкуля
  Площа,

млн км²

% Площа,

млн км²

% Площа,

млн км²

%
Вода 361,26 70,8 154,64 60,6 206,62 81,0
Суходіл 148,84 29,2 100,41 39,4 48,43 19,0

Середня абсолютна висота суходолу  = 875 м

Середня глибина Світового океану  = 3710 м

 

 

 

 1. Материки і частини світу

Материк (континент) — категорія геолого-географічна,

частина світу — історико-географічна.

Материки — найбільші ділянки суходолу Землі з усіх боків оточені водами,

Частини світу — великі частини суходолу включають материки чи їхні частини та прилеглі острови.

Отже, поділ на частини світу склався історично. Частини світу, що були відомі ще давньогрецьким географам (Європа, Азія, Африка), вважають Старим Світом. Після відкриття в ХV ст. Х. Колумбом нових земель, вони дістали назву Америка, хоча являють собою два самостійних материки. Ще пізніше європейцям стали відомі частини світу — Австралія та Антарктида.

Висновок 2. Більша частина поверхні Землі зайнята океанами, які з’єднані між собою та утворюють єдиний Світовий океан. Серед просторів Світового океану розташовані шість материків. У Південній півкулі суходолу набагато менше, ніж у Північній.

 

 1. Джерела географічної інформації

Вивчення окремих материків й океанів виконують тими ж методами, що й вивчення Землі в цілому, тільки цілеспрямовані на певну її ділянку.

Метод — це конкретний спосіб вивчення того чи іншого явища чи предмета.

Внаслідок вивчення складають різноманітні джерела знань, що охоплюють певний материк чи океан, або їхні частини.

 

Геоінформаційні системи (ГІС) — особливі джерела інформації утворені як комплекс електронних географічних карт (у тому числі і тривимірних моделей місцевості), текстової інформації, діаграм, графіків тощо, для найповнішого відображення кількісних і якісних показників певної території.

 

 1. Значення знань про материки й океани для людини

Особливості природи материків визначають особливості мешкання й господарської діяльності людини. Знання про океани визначають прогнозування кліматичних змін, використання їх ресурсів, транспортних, рекреаційних можливостей.

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Назвіть материки й океани, переважна частина яких розташована в Північній півкулі (в Південній півкулі, в Східній півкулі, Західній півкулі).

З’ясуйте, як розташовані кожний з материків та океанів стосовно екватора, тропіків, полярних кіл, полюсів.

Як з’єднуються океани між собою в Північній півкулі? В Південній? Які наслідки це може мати для течій?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати § 1 підручника
 2. На контурній карті – ст.0-1 позначити:

Чорним кольором – назви материків;

Синім кольором – назви океанів;

Біль нічого підписувати не треба!!! Ми тільки починаємо заповнення контурної карти і після повного заповнення отримаємо оцінку.

 

 

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

 

Назви частин світу і материків мають різне походження. Давні греки називали всі землі на заході від Босфору Європою, а на сході від нього — Азією.

Назва «Африка» також має античне походження; її застосовували лише до північно-західної частини мате рика і до її складу не входив Єгипет, Лівія та Ефіопія.

Австралія спочатку називалася Terra Australis (Південна Земля), потім «Нова Голландія» і лише у XIX ст. була замінена на «Австралію».

Антарктида (що означає «антипод Арктики») дістала свою назву ще задовго до її відкриття — учені припускали існування антиподу Арктики.

«Америка» уперше з’явилася на карті М. Вальдземюллера (1507), який назвав так Новий Світ на честь географа і дослід ника А. Веспуччі.

Сам термін «материк» в його сучасному значенні з’явився в Англії в XVII ст.